WZORCOWANIE PIPET

Uwaga!
W związku z dostosowaniem naszego Laboratorium do nowych wytycznych normy PN-EN ISO 8655:2022, nastąpiła zmiana w formularzu Zlecenia Wzorcowania. Prosimy o pobranie najnowszej wersji pliku.

Corning HTL SA posiada wdrożony system zarządzania laboratorium wzorcującego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony Certyfikatem PCA nr AP 169.

Realizujemy wzorcowanie pipet tłokowych metodą grawimetryczną pełną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6:2022. Metoda pełna standardowa polega na pomiarach 3 objętości, po 10 pomiarów na każdej (według normy PN-EN ISO 8655-6:2022).

Szczegółowe informacje oraz zakres akredytacji:

Corning HTL SA
ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru dla CMC Miejsce dział. Metoda pomiarowa
Objętość
Pipety tłokowe od 0,2 µL do 20 µL
od 20 µL do 50 µL
od 50 µL do 250 µL
od 250 µL do 1000 µL
od 1000 µL do 5000 µL
od 5000 µL do 10000 µL
0,050 µL
0,23 µL
0,33 µL
1,6 µL
8,3 µL
10,0 µL
S PN-EN ISO
8655-6:2022

Informacje na temat zakresu akredytacji można również pobrać ze strony PCA.

Przykładowe Świadectwo Wzorcowania.

 

ZLECENIE USŁUGI WZORCOWANIA

Krok 1. Wypełnij formularz Zlecenie Wzorcowania.

  • W przypadku pipet nowych prosimy wydrukować tylko Zlecenie Wzorcowania.
  • W przypadku pipet używanych prosimy dodatkowo wypełnić i dołączyć do wyrobu Deklarację odkażenia.

Krok 2. Wyślij wypełniony formularz na adres htl.service@corning.com

Krok 3. Odeślij zatwierdzoną ofertę w celu zlecenia realizacji usługi wzorcowania

Krok 4. Przyślij pipety do wzorcowania na adres:

Corning HTL SA

SERWIS-WZORCOWANIE

Daniszewska 4

03-230 Warszawa

 Krok 5.  Wzorcowanie zostanie wykonane w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania pipet przez Laboratorium.

Wszystkie informacje uzyskane w trakcie świadczenia usługi na rzecz Klienta są chronione, a klient ma gwarancję, iż informacje te nie zostaną nikomu ujawnione bez pisemnego polecenia lub zgody z jego strony. Każda usługa wzorcowania wykonywana w Laboratorium jest prowadzona w sposób powtarzalny, bezstronny, a każdy Klient obsługiwany jest z jednakową starannością.

Klient ma prawo do zgłaszania skarg i uwag dotyczących działalności Laboratorium oraz skargi dotyczącej realizowanego zamówienia. Skargi należy składać drogą pisemną na adres: Corning HTL SA SERWIS ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: htl.service@corning.com. Skargi będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia pisemnego zgłoszenia.

 

SERWIS I KALIBRACJA PIPET

Corning HTL SA oferuje usługi serwisowe dozowników cieczy w zakresie kalibracji oraz napraw (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) oraz gwarantuje dostępność części zamiennych w okresie 5 lat po zakończeniu ich produkcji. Zgłoszenia wyrobów do serwisu przyjmują autoryzowani dystrybutorzy sprzętu HTL jak również bezpośrednio producent.

Uwagi ogólne:

  • Kalibracje pipet w okresie gwarancyjnym traktowane są jako usługi pogwarancyjne. Wynik kalibracji poświadczony jest Certyfikatem Jakości Świadectwem Sprawdzenia Dozownika.
  • Usługa naprawy pipety obejmuje wykonanie kalibracji (z wyjątkiem usług, co do których poczynione zostały inne ustalenia a przeprowadzenie kalibracji nie jest konieczne).
  • Na naprawy pogwarancyjne udzielana 12-miesięczna gwarancja serwisowa (potwierdzona w Karcie Gwarancyjnej naprawy).
  • Brak możliwości serwisu pipet „Plastomed” oraz HTL wyprodukowanych przed rokiem 1993 – pipety FE, VE/V o 8-cyfrowych nr-ach seryjnych: 8700xxxx, 8800xxxx, 8900xxxx, 9000xxxx, 9100xxxx, 9200xxxx.

WYSYŁKA SPRZĘTU DO SERWISU HTL

Przesyłki serwisowe powinny być kierowane na adres:

Corning HTL SA

SERWIS

Daniszewska 4

03-230 Warszawa

Podstawą przyjęcia wyrobu do naprawy jest wypełniona i przekazana z wyrobem ankieta serwisowa. Wymagane informacje:
1.  Dane kontaktowe nadawcy (adres zwrotny)
2.  Przedmiot zgłoszenia oraz rodzaj i opis zleconej usługi
3.  Deklaracja odkażenia wyrobu, w tym następujące dane:

  • typ / nazwa substancji, z którymi wyrób mógł mieć kontakt
  • sposób oczyszczenia / odkażenia wyrobu przed wysyłką
  • podpisane oświadczenie

UWAGA!  Zanim wyślesz wyrób, upewnij się, czy wyrób jest odpowiednio przygotowany do przesyłki  tzn. nie stanowi zagrożenia dla osób postronnych ze względu na rodzaj zanieczyszczenia/ skażenia niebezpiecznymi odczynnikami (chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi). Przed wysyłką wyrób powinien przejść stosowną dekontaminację oraz być odpowiednio bezpiecznie i szczelnie zapakowany.