WZORCOWANIE PIPET

Firma PZ HTL S.A.  posiada wdrożony system zarządzania Laboratorium wzorcującego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Szczegółowe informacje oraz zakres akredytacji znajdują się na stronie PCA: LINK

Ogólne warunki realizacji zlecenia
Realizujemy wzorcowanie pipet  tłokowych metodą grawimetryczną pełną oraz alternatywną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6. Metoda pełna polega na pomiarach 3 objętości, po 10 pomiarów na każdej (według instrukcji IQL-03-QS punkt 7.1), a alternatywna na pomiarach 3 objętości, po 4 pomiary na każdej objętości (według instrukcji IQL-03-QS punkt 7.2).

Przykładowe Świadectwo Wzorcowania

Zakres pomiarowy dla realizowanych wzorcowań:

  • od 0,2 µl do 20 µl
  • powyżej 20 µl do 50 µl
  • powyżej 50 µl do 250 µl
  • powyżej 250 µl do 1000 µl
  • powyżej 1000 µl do 5000 µl
  • powyżej 5000 µl do 10000 µl

ZLECENIE USŁUGI WZORCOWANIA

Krok 1. Wypełnij formularz Zlecenie Wzorcowania.

  • W przypadku pipet nowych prosimy wydrukować tylko Zlecenie Wzorcowania.
  • W przypadku pipet używanych prosimy dodatkowo wypełnić i dołączyć do wyrobu Ankietę Serwisową.

Krok 2. Wyślij wypełniony formularz na adres htl.service@corning.com

Krok 3. Odeślij zatwierdzoną ofertę w celu zlecenia realizacji usługi wzorcowania

Krok 4. Przyślij pipety do wzorcowania na adres:

PZ HTL S.A.

SERWIS-WZORCOWANIE

Daniszewska 4

03-230 Warszawa

 Krok 5  Wzorcowanie zostanie wykonane w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania pipet przez Laboratorium.

„Wszystkie informacje uzyskane w trakcie świadczenia usługi na rzecz Klienta są chronione, a klient ma gwarancję, iż informacje te nie zostaną nikomu ujawnione bez pisemnego polecenia lub zgody z jego strony. Każda usługa wzorcowania wykonywana w Laboratorium jest prowadzona w sposób powtarzalny, bezstronny, a każdy Klient obsługiwany jest z jednakową starannością.”

„Klient ma prawo zgłosić skargę na usługę na każdym etapie jej trwania i jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących jakości zrealizowanych usług w terminie do 14 dni od daty otrzymania zrealizowanego zlecenia drogą pisemną na adres: PZ HTL S.A. SERWIS, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: HTL.SERVICE@corning.com. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że usługa została wykonana prawidłowo. Wszelkie skargi będą rozpatrywane zgodnie z możliwościami Laboratorium.”