WZORCOWANIE PIPET

Firma PZ HTL S.A.  posiada wdrożony system zarządzania Laboratorium wzorcującego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Szczegółowe informacje oraz zakres akredytacji znajdują się na stronie PCA: LINK

Realizujemy wzorcowanie pipet  tłokowych metodą grawimetryczną pełną oraz alternatywną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6. Metoda pełna polega na pomiarach 3 objętości, po 10 pomiarów na każdej (według instrukcji IQL-03-QS punkt 7.1), a alternatywna na pomiarach 3 objętości, po 4 pomiary na każdej objętości (według instrukcji IQL-03-QS punkt 7.2).

Przykładowe Świadectwo Wzorcowania

Zakres pomiarowy dla realizowanych wzorcowań przedstawiony jest w tabeli:

Zakres pomiarowy
od 0,2 µl do 20 µl
powyżej 20 µl do 50 µl
powyżej 50 µl do 250 µl
powyżej 250 µl do 1000 µl
powyżej 1000 µl do 5000 µl
powyżej 5000 µl do 10000 µl

ZLECENIE USŁUGI WZORCOWANIA

Krok 1   Wypełnij formularz Zlecenie Wzorcowania. W przypadku pipet nowych prosimy wydrukować tylko zlecenie wzorcowania.

Krok 2   Wyślij wypełniony formularz na adres htl.service@corning.com

Krok 3    Odeślij zatwierdzoną ofertę w celu zlecenia realizacji usługi wzorcowania

Krok 4   Przyślij pipety do wzorcowania na adres:

PZ HTL S.A.

SERWIS-WZORCOWANIE

Daniszewska 4

03-230 Warszawa

 Krok 5  Wzorcowanie zostanie wykonane w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania pipet przez Laboratorium.

„Wszystkie informacje uzyskane w trakcie świadczenia usługi na rzecz Klienta są chronione, a klient ma gwarancję, iż informacje te nie zostaną nikomu ujawnione bez pisemnego polecenia lub zgody z jego strony. Każda usługa wzorcowania wykonywana w Laboratorium jest prowadzona w sposób powtarzalny, bezstronny, a każdy Klient obsługiwany jest z jednakową starannością.”

„Klient ma prawo zgłosić skargę na usługę na każdym etapie jej trwania i jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących jakości zrealizowanych usług w terminie do 14 dni od daty otrzymania zrealizowanego zlecenia drogą pisemną na adres: PZ HTL S.A. SERWIS, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: HTL.SERVICE@corning.com. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że usługa została wykonana prawidłowo. Wszelkie skargi będą rozpatrywane zgodnie z możliwościami Laboratorium.”