PIPETY 

 1. Jak pracować z pipetą HTL?
 2. Co oznacza termin konserwacja pipet?
 3. Co oznacza termin kalibracja w przypadku pipet?
 4. Dlaczego pipety muszą być kalibrowane i konserwowane?
 5. Jak często powinna być kalibrowana moja pipeta?
 6. Co oznaczają terminy dokładność i powtarzalność?
 7. Czym jest ISO 8655?
 8. Czy mogę samodzielnie rekalibrować moją pipetę?
 9. Jak mogę sterylizować moją pipetę?
 10. Czy pipety HTL są odporne na działanie promieni UV?
 11. Jaka gwarancja obejmuje pipety HTL?
 12. Co mogę zrobić jeśli moja pipeta nie działa poprawnie?
 13. Czy moja pipeta jest odporna na…?
 14. Jak pobierać gęste i lepkie płyny?
 15. Jak prawidłowo nastawiać objętość pipety zmiennopojemnościowej?
 16. Czy pipety HTL są ergonomiczne?
 17. Jakie parametry wpływają na dokładność mojej pipety?
 18. Czy moja pipeta HTL jest wytrzymała?

KOŃCÓWKI DO PIPET

 1. Jak zdjąć i założyć wyrzutnik oraz jak wyregulować długość wyrzutnika?
 2. Czy mogę używać końcówek innych producentów z pipetami HTL?
 3. Jak często należy zmieniać końcówki?

PIPETOR

 1. Jak mogę sterylizować pipetor SWIFTPET PRO?
 2. Czy mogę wymienić baterie w pipetorze SWIFTPET PRO?
 3. Jak długo należy ładować baterię?
 4. Jaka gwarancja obejmuje pipetor SWIFTPET PRO?

DOZOWNIK SERYJNY Minilab 201 I STRZYKAWKI

 1. Czy mogę sterylizować strzykawki w autoklawie?
 2. Czy mogę sterylizować adapter do strzykawek 25 i 50 ml?
 3. Czy dostępna jest wersja sterylna strzykawek?

 


PIPETY


1. Jak pracować z pipetą HTL?
Odpowiednie użytkowanie i regularna konserwacja pipety pozwalają utrzymać ją w doskonałym stanie przez wiele lat. Zaleca się, aby:

 • Pipety przechowywać w pozycji pionowej. Pozostawienie ich płasko na blacie laboratoryjnym, szczególnie z założoną końcówką, w której znajduje się ciecz może spowodować dostanie się cieczy do wnętrza pipety, a w rezultacie uszkodzenie pipety.
 • Przy użyciu pipety, nacisnąć tłok do pierwszego oporu i przytrzymać, a następnie zanurzyć końcówkę w cieczy pod kątem 20 stopni w pionie. Powoli zwolnić  tłok w taki sposób, aby ciecz została pobrana do końcówki bez tworzenia pęcherzyków powietrza.
 • Stosować się do zaleceń producenta, dotyczących wykorzystania objętości pipety. Na przykład nie używać pipety o pojemności 100-1000 µl do pobrania 50 µl cieczy.
 • Przynajmniej raz w roku przeprowadzać kalibrację pipety, aby upewnić się, czy otrzymywane wyniki mieszczą się w granicach dopuszczalnych błędów.
 • Regularnie czyść pipetę.

 


2. Co oznacza termin konserwacja pipet?
Pipety potrzebują regularnego oczyszczania, smarowania i kalibrowania co utrzymuje ich wydajność przez cały czas.

 


3. Co oznacza termin kalibracja w przypadku pipet?
Kalibracja to nic innego jak sprawdzenie, czy pipeta pobiera tyle ile powinna, tzn. czy wynik pomiaru mieści się w granicach dopuszczalnego błędu określonego przez producenta pipety w oparciu o normę ISO 8655. Każda pipeta wyprodukowana przez HTL jest dostarczana z certyfikatem jakości, na którym podane są dopuszczane błędy dla danego urządzenia.

 


4. Dlaczego pipety muszą być kalibrowane i konserwowane?
Wydajność pipet może zmieniać się w czasie z powodu nieszczelności, zużycia części, czy też jej zanieczyszczenia. Czyszczenie oraz konserwacja pomaga wyeliminować źródła błędu pomiarów. Dokładność i powtarzalność pipet należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu. Wiele systemów i standardów jakości, takich jak GLP, GMP oraz też norm ISO z serii 9000, wymaga przeprowadzania regularnych i udokumentowanych procedur konserwacji i kalibracji. Regularna kalibracja pipet pomaga zwiększyć jakość i niezawodność wszystkich procedur, w których są one używane.

 


5. Jak często powinna być kalibrowana moja pipeta?
Zgodnie z międzynarodową normą ISO 8655, pipety muszą być regularnie kalibrowane, co najmniej raz w roku lub nawet częściej, na przykład raz na trzy do sześciu miesięcy. Odstęp powinien być uzależniony od częstotliwości użytkowania, rodzaju pipetowanych cieczy i wymagań jakościowych danego laboratorium.

 


6. Co oznaczają terminy dokładność i powtarzalność?

 • Dokładność pipety (A) jest podawany jako różnica pomiędzy wartością zważoną i wzorcową.
 • Powtarzalność (P) określa się jako stopień zgodności pomiędzy różnymi wynikami pomiaru dla tej samej wartości.

 


7. Czym jest ISO 8655?
Międzynarodowa norma ISO 8655 określa wymagania dla pipet i laboratoriów, które dokonują kalibracji pipet, określając szczegółowe wytyczne dla odpowiednich warunków środowiska, procedur i urządzeń. Kalibracja pipet zgodnie z ISO 8655 jest wykonywana przy użyciu powtarzalnej i niezawodnej  technologii pomiarowej oraz urządzeń takich jak waga, z dokładną kontrolą warunków otoczenia.

 


8. Czy mogę samodzielnie rekalibrować moją pipetę?
Każda pipeta HTL jest dostarczana z kluczem do kalibracji, aby umożliwić samodzielną kalibrację pipety przez użytkownika. Szczegółowe informacje na temat procedury kalibracji można znaleźć w instrukcji obsługi pipety.

 


9. Jak mogę sterylizować moją pipetę?

 • Autoklawowanie
  Autoklawowanie jest najprostszą metodą sterylizacji pipet. Pipety należy w autoklawować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi. W celu uzyskania sterylności, proces sterylizacji pipet w autoklawie powinien wynosić 20 minut w temperaturze 121°C (252°F). Modele pipet HTL, które można autoklawować w całości: DISCOVERY PRO, DISCOVERY COMFORT, LABMATE PRO, CLINIPET+. Modele pipet, które mają autoklawowalne dolne części (zespół trzonu i wyrzutnik) – seria OPTIPETTE (szczegóły w instrukcji obsługi) oraz starsze wersje LABMATE (LABMATE i  LABMATE+).
 • Dezynfekcja i sterylizacja chemiczna
  Do odkażania powierzchni pipety można użyć również chemicznych środków dezynfekcyjnych i sterylizujących. Należy wówczas postępować zgodnie z zaleceniami producenta w/w środków. Wybór chemicznego środka dezynfekcyjnego lub sterylizującego zależy od mikroorganizmów, z którymi pipeta miała kontakt. Przed przeprowadzeniem takiej sterylizacji należy wziąć pod uwagę odporność chemiczną materiałów z których pipeta jest wykonana (patrz instrukcja obsługi). W celu przeprowadzenia sterylizacji dolnych elementów pipety, należy zdemontować wyrzutnik oraz trzon zgodnie z instrukcją obsługi.

 


10. Czy pipety HTL są odporne na działanie promieni UV?
Pipety HTL są odporne na działanie promieni UV, co zostało potwierdzone przez nasze testy. Zalecana odległość od źródła promieniowania do elementu naświetlanego powinna być nie mniejsza niż 50 cm. Zbyt długotrwałe, intensywne naświetlanie może  powodować nieznaczne zmiany w estetyce elementów kolorowych, bez wpływu na parametry pipety.

 


11. Jaka gwarancja obejmuje pipety HTL?
W celu uzyskania informacji nt. gwarancji prosimy o kontakt z dystrybutorem wyrobów HTL.

 


12. Co mogę zrobić jeśli moja pipeta nie działa poprawnie?

 • Krok 1
  Zawsze, gdy zauważysz nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyrobów HTL, sprawdź instrukcję obsługi twojej pipety. Może okazać się, iż przyczyna nieprawidłowego funkcjonowania pipety jest łatwa do usunięcia.
 • Krok 2
  Jeśli wykryty problem okazał się poważny, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem i, jeżeli jest to konieczne, zwrot wyrobu do serwisu. Każda pipeta przysłana do serwisu powinna być odkażona, szczelnie zapakowana i dostarczona z wypełnioną Ankietą Serwisową
  Uwaga! Wypełnienie Ankiety Serwisowej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.

 


13. Czy moja pipeta jest odporna na…?
Pipety HTL są produkowane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i  chemicznej. Niemniej jednak, podczas pracy, należy rozważyć chemiczną odporność następujących tworzyw sztucznych: PEI, PP, PC, POM, PA, PPS, PVDF używanych do produkcji części pipet.

 


14. Jak pobierać gęste i lepkie płyny?

 • Metoda 1.
  Przepłukanie końcówki: Niektóre ciecze mają tendencję do przylegania do powierzchni końcówek (szczególnie: surowica, roztwory białkowe, rozpuszczalniki organiczne) powodując zwiększenie wartości dopuszczalnego błędu. Aby mieć pewność, że napięcie powierzchniowe nie wpłynie na zmianę objętości pobieranej próbki, należy przepłukać końcówkę. W tym celu należy wykonać jeden pełny cykl pipetowania danej cieczy do tego samego naczynia. Przepłukanie końcówki jest zawsze zalecane w przypadku, gdy chcemy osiągnąć maksymalną dokładność.
 • Metoda 2.
  Pipetowanie rewersyjne: inną metodą redukującą błąd powstający przy pracy z cieczami o dużej gęstości jest tzw. pipetowanie rewersyjne. Metoda ta wykorzystuje funkcję wydmuchu do zwiększenia siły pobierania. Przy stosowaniu tej metody należy zwracać uwagę, aby nie zalać wnętrza trzonu.

  1. Wciśnij przycisk pipetowania do oporu
  2. Zanurz końcówkę w cieczy
  3. Zwolnij przycisk powolnym ruchem do pozycji wyjściowej uważając, aby kolumna cieczy jednostajnie podnosiła się w końcówce
  4. Wyjmij końcówkę z cieczy przesuwając ją wzdłuż ścianki naczynia w celu usunięcia pozostałości płynu
  5. Wydaj ciecz do naczynia wciskając przycisk płynnym ruchem do pierwszego oporu. Trzymaj przycisk w tej pozycji kilka sekund, część cieczy pozostanie w końcówce
  6. Usuń ciecz z końcówki.

   

 • Metoda 3.
  Pobieranie odpowiedniej objętości cieczy o dużej gęstości można również osiągnąć poprzez nastawianie odpowiednio większej lub mniejszej wartości na liczniku pipety niż objętość wymagana. Taka wartość musi być empirycznie określona dla każdego rodzaju cieczy.

 


15. Jak prawidłowo nastawiać objętość pipety zmiennopojemnościowej?
Objętość wskazywana jest przez licznik i składa się z trzech cyfr, które należy odczytać od góry do dołu. Dodatkowo na najniższym bębenku licznika naniesiona jest skala umożliwiająca ustawienie objętości w zakresie działki elementarnej.
Objętość pipety nastawia się za pomocą:

 • pokrętła w przycisku pipetowania (pipety jedno- i wielokanałowe serii DISCOVERY PRO i DISCOVERY Comfort oraz pipety LABMATE pro)
 • pokrętła nastawy objętości  (pipety jedno- i wielokanałowe serii DISCOVERY Comfort oraz pipety LABMATE pro). Dodatkowo pipety DISCOVERY Comfort  mają blokadę nastawy pojemności.
  Żądana objętość powinna być zawsze nastawiana od objętości wyższej do niższej, tak jak podano w przykładach:
  Jeśli żądana objętość jest niższa niż ustawiona na liczniku, należy obracać pokrętłem w przycisku pipetowania lub pokrętła nastawy objętości, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w normalnym tempie, zmniejszając wskazania licznika do osiągnięcia wartości nieco powyżej żądanej objętości. Następnie należy obracać pokrętłem bardzo powoli, aż do osiągnięcia wymaganej wartości nastawy na liczniku. W przypadku przekroczenia żądanej wartości, należy powtórzyć całą procedurę zwiększając wartość nastawy nieco ponad żądaną objętość, a następnie powoli, jeszcze raz, obracać pokrętłem w celu zmniejszania nastawy aż do osiągnięcia wymaganej wartości na liczniku.
  Jeśli żądana objętość jest wyższa niż ustawiona na liczniku, należy obracać pokrętłem w przycisku pipetowania lub pokrętłem nastawy objętości, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w normalnym tempie, zwiększając wskazania licznika do osiągnięcia wartości nieco powyżej żądanej objętości. Następnie należy zmienić kierunek obrotu i zmniejszać nastawę objętości powoli, aż do osiągnięcia wymaganej wartości nastawy na liczniku.
  W przypadku przekroczenia żądanej wartości, należy powtórzyć całą procedurę zwiększając wartość nastawy nieco ponad żądaną objętość, a następnie powoli, jeszcze raz, obracać pokrętłem w celu zmniejszania nastawy, aż do osiągnięcia wymaganej wartości na liczniku.

 


16. Czy pipety HTL są ergonomiczne?
Kształt pipet HTL jest wynikiem wieloletnich badań poświęconych określeniu preferencji użytkowników. W poszukiwaniu najbardziej optymalnych cech, jakimi powinna charakteryzować się ergonomiczna pipeta, nasi reprezentanci odwiedzili setki laboratoriów na całym świecie. Dzięki zaangażowaniu dystrybutorów i pracy działu marketingu, inżynierom udało się opracować rękojeść doskonale dopasowaną do małych i dużych dłoni, wyważoną i jednocześnie wykonaną z najlepszych materiałów, gwarantujących wysoką trwałość pipety.
Doskonale umiejscowiony przycisk pipetowania i wyrzutnika minimalizuje pracę przegubu ręki i kciuka.
Niskie siły pipetowania zapewniają komfort pracy z pipetą nawet podczas wielogodzinnych aplikacji.Najbardziej istotne pro ergonomiczne cechy pipet HTL to:

 • Niskie siły pipetowania
 • Ergonomiczna rękojeść
 • Niskie siły zrzutu końcówek
 • Wygodny system nastawiania objętości.

Siły pipetowania wszystkich pipet HTL należą do jednych z najniższych w branży. Wysiłki naszych prac badawczych, w ostatnich trzech latach, zmierzały w kierunku redukcji sił pipetowania. Najnowsze modele pipet (seria DISCOVERY PRO, DISCOVERY Comfort, OPTIPETTE, LABMATE proCLINIPET+) wyposażono w sprężyny o mniejszym oporze, dzięki czemu obsługa przycisku pipetowania i wyrzutnika nie wymaga teraz znacznego wysiłku.Pipety nastawne HTL od lat cieszą się dużą popularnością na polskim rynku. Użytkownicy cenią, przede wszystkim, tradycyjny, sprawdzony od lat, ergonomiczny kształt rękojeści, która doskonale leży w dłoni. Wyprofilowana podpórka na palec zapewnia odpowiednie wyważenie pipety i ułatwia swobodną pracę z pipetą. Najnowsza seria pipet DISCOVERY PRO posiada dodatkowo nowoczesny kształt obudowy i wyjątkowo lekką rękojeść, która swoim kształtem dopasowuje się do najbardziej delikatnych i małych dłoni. Pipety tej serii posiadają także nowe przyciski pipetowania i wyrzutnika, które charakteryzują się małą średnicą łuku i gładkimi krawędziami, co zapewnia wygodne pipetowanie bez względu na długość kciuka.Do produkcji rękojeści pipet DISCOVERY PRO użyto możliwie najmniejszej ilości plastiku, aby zapewnić pipecie wyjątkową lekkość przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałości. Smukły kształt rękojeści oraz jej mały ciężar nabierają szczególnego znaczenia przy wielogodzinnym, intensywnym pipetowaniu. Pipety CLINIPET+ zostały zaprojektowane wyłącznie jako pipety do dozowania stałych objętości. Ich rękojeści zawierają tylko elementy i systemy niezbędne do dokładnej pracy pipety, z tego względu są lżejsze i cieńsze niż wyroby innych producentów. Pipety serii CLINIPET+ posiadają unikalny przycisk zrzutu końcówek. Zrzucenia końcówki dokonuje się poprzez przesunięcie przycisku w lewo lub prawo. Taki niewymagający wysiłku ruch zapewnia ulgę ścięgnom kciuka.Pipety HTL są dodatkowo wyposażone w liczne systemy, których zadaniem jest redukcja sił zrzutu końcówek. Rewolucyjny, chroniony prawem patentowym system, redukujący siłę zrzutu i uszczelniania końcówek, oparty jest na koncepcji aktywnych trzonów. Podczas zakładania końcówki, trzony automatycznie cofają się do wnętrza pipety nie pozwalając na zbyt głęboką nasadę końcówki. Dzięki temu końcówka jest uszczelniana z wykorzystaniem minimalnej koniecznej do tego siły, tym samym siła potrzebna do zrzucenia końcówki jest znacznie niższa. System cofającego się trzonu zastosowano we wszystkich pipetach wielokanałowych HTL, gdzie kwestia redukcji sił uszczelniania i zrzucania końcówek nabiera szczególnego znaczenia. System precyzyjnego nastawiania wyrzutnika w innych modelach pipet HTL pozwala zrzucać końcówkę przy użyciu niewielkiej siły.Projektując system nastawiania objętości w naszych pipetach jedno- i wielokanałowych chcieliśmy być pewni, że lokalizacja pokrętła nastawy objętości w naszych pipetach pozwala na wygodne, i precyzyjne nastawianie objętości jedną ręką. Dodatkowo w pipetach DISCOVERY PRO i DISCOVERY Comfort  zastosowano mechanizm blokady nastawy, co gwarantuje pewność wyników.

 


17. Jakie parametry wpływają na dokładność mojej pipety?
Pipety HTL są znane z dużej dokładności i powtarzalności dzięki skrupulatnej kontroli jakości wdrożonej przez nasz dział Kontroli Jakości jak również technicznego know-how osiągniętego przez HTL w ciągu 35 lat. Projektując nasze wyroby mamy zawsze na uwadze fakt, że nasz sprzęt musi sprostać wymaganiom długotrwałej powtarzalności.
Elementy, które pozwalają osiągnąć ten cel to:

 • Ultra gładkie nurniki
 • Wyważone siły obsługi
 • Niskie przewodnictwo ciepła
 • Unikalny moduł wielokanałowy

Właściwości materiałów użytych do konstrukcji nurników HTL w połączeniu z technologią polerowania dają w efekcie niespotykaną gładkość tego podstawowego elementu każdej pipety. Im gładszy jest ruch nurnika, tym bardziej powtarzalny jego kształt, tym dokładniejsze są pobrania pipety. W celu zapewnienia powtarzalności pomiarów koniecznie należy zachować proporcje pomiędzy siłą pipetowania, progiem wydmuchu i siłą wydmuchu. Z jednej strony siły operowania urządzeniem powinny być możliwie najniższe, z drugiej jednak należy pozwolić użytkownikowi wyczuć moment, gdy trzeba przestać dociskać przycisk przed wydmuchem. Dobór odpowiednich parametrów napięcia sprężyn wydmuchu i pipetowania w najnowszych seriach produktów HTL jest efektem wieloletnich doświadczeń działu konstrukcyjnego. Nowa konstrukcja zespołu nurnika pozwala na osiągnięcie wrażenia lekkości ruchu przy pełnej kontroli momentu między pipetowaniem, a wydmuchem. Dzięki konstrukcji naszych pipet powtarzalność pomiarów mogą osiągać nawet mniej doświadczeni użytkownicy.
Intensywna praca z niektórymi typami pipet może powodować jej nagrzewanie się od ciepła dłoni użytkownika. Wzrost temperatury pipety może wpływać niekorzystnie na dokładność pipety poprzez temperaturowe rozszerzanie się objętości powietrza służącego do zasysania cieczy do pipety. W efekcie im cieplejsze powietrze, tym mniej cieczy, a tym samym wystąpi większy błąd pomiaru. Pipety HTL potrafią oprzeć się temu efektowi dzięki konstrukcji rękojeści z wykorzystaniem materiałów nieprzewodzących ciepła. Materiał użyty do produkcji naszych pipet inaczej niż plastyk wykorzystywany przez innych producentów nie nagrzewa się od ciepła dłoni użytkownika. Najnowsza konstrukcja modułu wielokanałowego zapewnia jednakowe pobieranie w każdym z 8. lub 12. trzonów, dzięki współpracy nurników z systemem „aktywnych” trzonów.
Współpraca ta gwarantuje, że tłoki nurnikowe poruszają się w jednym tempie bez względu na technikę użytkownika. Dodatkowo aktywne trzony umożliwiają dokładne uszczelnianie rzędu końcówek, bez ryzyka nieprawidłowego uszczelnienia się końcówek na środkowych trzonach.

 


18. Czy moja pipeta HTL jest wytrzymała?
Sprzęt HTL jest wykonany z materiałów o wysokiej wytrzymałości chemicznej i mechanicznej. Nieustannie pracujemy nad podwyższaniem jakości wykonania naszych produktów, które mimo intensywnego i długotrwałego użytkowania, nadal utrzymują swoje doskonałe parametry dokładności i powtarzalności. W istocie, jeśli pipeta HTL jest używana i czyszczona zgodnie z instrukcją, na pewno będzie działać bezawaryjnie przez wiele lat. Pipety HTL produkowane są w oparciu o najpopularniejszy na rynku model o sprawdzonej konstrukcji. Połączenie wytrzymałego, ale lekkiego tworzywa rękojeści z komponentami najlepszych stopów stali (śruba kalibracyjna, sprężyny, tłoki pipet o niewielkich pojemnościach) daje w efekcie produkt o wysokiej odporności chemiczno-mechanicznej. Nie istnieje pipeta, która byłaby w stanie wytrzymać wszystkie chemiczne i mechaniczne zagrożenia, niemniej jednak z badań przeprowadzonych pośród użytkowników jasno wynika, że produkty HTL są trwalsze niż plastykowe czy aluminiowe wyroby innych firm na rynku. Pękające trzony to najbardziej powszechny problem, z którym stykają się profesjonalni użytkownicy pipet. Wszystkie wersje serii pipet HTL posiadają trzony produkowane z materiału PVDF, który gwarantuje najwyższą mechaniczną wytrzymałość i jest odporny na większość, popularnie używanych w laboratoriach, substancji agresywnych chemicznie. Aby być pewnym, że produkowane przez nas pipety naprawdę posiadają najwyższe parametry wytrzymałości wprowadziliśmy specjalny test wykonywany w procesie kontroli jakości.

 


KOŃCÓWKI DO PIPET

 


1. Jak zdjąć i założyć wyrzutnik oraz jak wyregulować długość wyrzutnika?

 • Pipety o poj. 2-1000μl z serii D/DV oraz LMP:Zdejmowanie wyrzutnika
  W celu zdjęcia wyrzutnika należy wcisnąć przycisk wyrzutnika i nasadkę wyrzutnika obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu a następnie zsunąć z trzpienia.

  Zakładanie wyrzutnika
  Przy wciśniętym przycisku wyrzutnika należy nasunąć wyrzutnik na kształtowe zakończenie trzpienia do oporu a następnie przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zatrzaśnięcia  (wyczuwalne kliknięcie).

  Regulacja długości wyrzutnika
  1. Zdejmij przycisk wyrzutnika.
  2. Przekręć kolorową tulejkę w prawo zwiększając długość wyrzutnika.
  3. Przekręć kolorową tulejkę w lewo – skracając długość wyrzutnika.
  UWAGA: Konstrukcja niektórych końcówek może wymagać zastosowania nakładki wyrzutnika – więcej informacji w instrukcji obsługi pipet.

 • Pipety o poj. 2-1000 μl z serii OP:Zdejmowanie wyrzutnika
  1. Wciśnij przycisk wyrzutnika.
  2. Pociągnij wyrzutnik w dół trzymając za kolorową tulejkę.

  Zakładanie wyrzutnika
  1. Wsuń tulejkę wyrzutnika na trzpień.
  2. Trzymając za tulejkę, popchnij wyrzutnik do oporu.

  Regulacja długości wyrzutnika
  1. Zdejmij wyrzutnik.
  2. Usuń tulejkę dystansową z jego końca.
  3. Włóż w jej miejsce jedną z dwóch tulejek dostarczonych z pipetą
  UWAGA: Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi

 • Pipety o poj. 5000 i 10000μl, serii D/DV, LMP oraz OP:Zdejmowanie wyrzutnika
  1. Zdejmij przycisk wyrzutnika.
  2. Używając śrubokrętu przekręć metalowy trzpień w lewo do momentu odpięcia.
  3. Zdejmij wyrzutnik.

  Zakładanie wyrzutnika
  1. Zdejmij przycisk wyrzutnika.
  2. Używając śrubokrętu przekręć metalowy trzpień w prawo o ok. 5 mm i wyreguluj jego położenie.

  Regulacja długości wyrzutnika
  1. Zdejmij przycisk wyrzutnika.
  2. Używając śrubokrętu przekręć trzpień wyrzutnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć jego długość.
  3. Używając śrubokrętu przekręć trzpień wyrzutnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć jego długość. Zakres regulacji wynosi 5 mm.
  4. Po regulacji bądź zamontowaniu wyrzutnika, włóż ponownie przycisk wyrzutnika.
  UWAGA: Konstrukcja niektórych kocówek może wymagać zastosowania nakładki wyrzutnika – więcej informacji – instrukcja obsługi.

 


2. Czy mogę używać końcówek innych producentów z pipetami HTL?
Trzony pipet HTL zostały zaprojektowane z myślą o ich uniwersalności i mogą być używane z końcówkami różnych producentów. Pozostawiając naszym klientom swobodę wyboru, należy podkreślić, że tylko współpraca pipet z końcówkami HTL gwarantuje najwyższą dokładność i powtarzalność pomiarów. Parametry każdej pipety są sprawdzane metodą grawimetryczną przy użyciu końcówek HTL, a wyniki pomiarów są podawane na Certyfikacie Kontroli Jakości „Quality Control Certificate” dołączanym do każdej pipety. Nie możemy zagwarantować iż pipeta w połączeniu z końcówką innego producenta będzie pracować w granicach dopuszczalnych błędów.

 


3. Jak często należy zmieniać końcówki?
Zawsze należy zmieniać końcówki kiedy na ich powierzchni wewnętrznej znajdują się krople cieczy lub kiedy zmieniamy pipetowaną ciecz.


PIPETOR

 


1. Jak mogę sterylizować pipetor SWIFTPET PRO?
Zewnętrzny korpus SWIFTPET PRO może być czyszczony alkoholem izopropylowym. Uchwyt pipety, obudowa uchwytu oraz mikrofiltr mogą być poddawane sterylizacji w autoklawowalne w temperaturze 120°C, przez 20 minut.

 


2. Czy mogę wymienić baterie w pipetorze SWIFTPET PRO?
Pipetor  SWIFTPET PRO posiada trzy baterie AAA NiMH, które są dostępne po zdjęciu pokrywy baterii i można je łatwo wymienić. Prosimy o zapoznanie się z informacją na naklejce pod pokrywą baterii, gdzie umieszczone są szczegółowe informacje na temat ułożenia baterii.
W przypadku dłuższej przerwy w użyciu pipetora, zaleca się wyjęcie baterii lub ich ładowanie co kilka miesięcy.

 


3. Jak długo należy ładować baterię?
Pełne ładowanie trwa ok. 7-8 godzin. Pozwala to na ciągłą pracę przez 8 godzin.
Uwaga! W przypadku korzystania ze zwykłych baterii, urządzenie nie może być podłączane do ładowarki.

 


4. Jaka gwarancja obejmuje pipetor SWIFTPET PRO?
W celu uzyskania informacji nt. gwarancji prosimy o kontakt z dystrybutorem wyrobów HTL.


DOZOWNIK SERYJNY Minilab 201 I STRZYKAWKI

 


1. Czy mogę sterylizować strzykawki w autoklawie?
Nie.

 


2. Czy mogę sterylizować adapter do strzykawek 25 i 50 ml?
Tak, adapter może być sterylizowany w autoklawie.

 


3. Czy dostępna jest wersja sterylna strzykawek?
Tak, prosimy o sprawdzenie tutaj.